A World of Surface Protection Solutions

Nasza polityka w dziedzinie jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa

ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW I INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

Dyrekcja Naczelna firmy Novacel zobowiązuje się do realizacji polityki Jakości, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu satysfakcji swoich klientów, i wszystkimi zainteresowanymi stronami w jego działalności, zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Bezpieczeństwem umożliwia osiągnięcie tego celu, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości w odniesieniu do następujących kluczowych aspektów:
- Jakość produktów
- Realizacja usług dla klientów, której niezwykle istotnym aspektem jest przestrzeganie uzgodnionych terminów,
-Zapewnienie zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz innymi wymogami, w szczególności dotyczącymi ograniczenia użytkowania niektórych substancji niebezpiecznych.

Politique QES Novacel

Skuteczność Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Bezpieczeństwem wciąż się polepsza. Proces doskonalenia jest ściśle kontrolowany przez Dyrekcję Naczelną, szczególnie poprzez przegląd zarządzania. Zobowiązujemy się do udostępnienia niezbędnych zasobów.

Ponadto zobowiązujemy się do ciągłego zmniejszania niekorzystnych konsekwencji naszej działalności dla wód, powietrza, gleby i ludzkiego zdrowia, jak również ilości wytwarzanych odpadów oraz zużycia wody i energii. Strategia ta jest realizowana w szczególności poprzez odpowiedni wybór surowców, które nie stanowią niebezpieczeństwa dla człowieka i środowiska podczas projektowania naszych produktów.

Główne cele na 2017:
- Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia załogi
- Ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska oraz kontrola emisji lotnych związków organicznych (VOC)
- Poprawa efektywności łańcucha dostaw (zobowiązania, zapasy)
- Redukcja przypadków niezgodności produktów z normami
- Ciągły rozwój nowych, innowacyjnych produktów
- Redukcja kosztów