A World of Surface Protection Solutions

Środowisko

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ

Zabezpieczenie produktów oznacza również ochronę środowiska.

Ponadto firma Novacel posiada certyfikat ISO 14001.

Firma Novacel wykorzystuje kompletny system zapewnienia jakości i zrównoważonego rozwoju, starając się zawsze pogodzić prowadzoną działalność przemysłową z zapewnieniem ochrony środowiska.

Novacel realizuje globalną strategię, obejmującą kompletny cykl eksploatacyjny swoich produktów.

Obecnie, w odniesieniu do REACH, Novacel może zaświadczyć, że żadna z substancji zawartych w wykazie opublikowanym przez Europejską Agencję Chemikaliów wchodzi w skład jego filmów. Jednak Novacel nie może z oczywistych względów poufności komunikacji skład swoich filmów.

Executive odpadów Dyrektywa nr 2008/98/CE, że każde państwo Unii Europejskiej podejmuje odpowiednie środki w celu promowania odzysku energii poprzez recykling, ponowne użycie, odzysk lub innych działań na rzecz surowców wtórnych lub wykorzystania odpadów jako energii źródło. W tym kontekście Novacel zaświadczam, że folie ochronne mogą być poddane recyklingowi. Odzysk energii i dumpling są również możliwe, zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami, w autoryzowanym centrum przetwarzania odpadów.

Włączenie zasad tej strategii do naszych procesów decyzyjnych zapewnia stymulację innowacji, przyczynia się do tworzenia długoterminowej wartości dodanej oraz wzmacnia naszą przewagę nad konkurencją.

Novacel préserve l'environnement